Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Pitch & Putt Golf zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde Pitch & Putt Golf vestigingen activiteiten, diensten en/of faciliteiten verlenen en overeenkomsten sluiten.

Artikel 1 Werkingssfeer en totstandkoming overeenkomst
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens Pitch & Putt Golf zijn gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Pitch & Putt Golf of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Pitch & Putt Golf of door het betalen van het verschuldigde tarief.
1.3 In de boekingsbevestigingsbrief wordt een optiedatum genoemd. Tot die optiedatum heeft de opdrachtgever een optie op de personeels- en baancapaciteit van Pitch & Putt Golf. Om de boeking om te zetten in een overeenkomst moet vóór het verstrijken van de optiedatum de boekingsbevestiging ondertekend en geretourneerd worden.
1.4 Is de optie verlopen, dan kan de boeking, zonder enig bericht van Pitch & Putt Golf aan de opdrachtgever, worden geannuleerd.

Artikel 2 Betaling
2.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum of contant na afloop van de activiteit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald direct na afloop van de activiteit.
2.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan Pitch & Putt Golf een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een maand gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.
2.4 Bij facturering kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 3 Wijzigingen van het arrangement
3.1 De opdrachtgever kan Pitch & Putt Golf tot 14 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Pitch & Putt Golf niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
3.2 De opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang het aantal deelnemers wijzigen tot een minimum van het in de boekingsbevestiging vermelde aantal.

Artikel 4 Annulering door opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Pitch & Putt Golf. De datum van ontvangst van de brief door Pitch & Putt Golf geldt als annuleringsdatum.
4.2 Wordt, in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van het arrangement, de overeenkomst geannuleerd, dan gelden de volgende tarieven:
a. Van 42 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de totale som
b. Van 27 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de totale som
c. Binnen 6 dagen voor aanvang of later: 75% van de totale som
d. Bij annulering op de dag zelf of bij niet op komen dagen: 100% van de totale som

Artikel 5 Annulering door Pitch & Putt Golf
5.1 Pitch & Putt Golf behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen:
a. Staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoersmiddelen.
b. Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen
en ernstige ongevallen
c. Onbespeelbaarheid van de baan ten gevolge van weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst en onweer
5.2 In geval van annulering door Pitch & Putt Golf wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

Artikel 6 Verplichtingen van Pitch & Putt Golf
Pitch & Putt Golf is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Pitch & Putt Golf redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Pitch & Putt Golf om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
7.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met de baan om te gaan op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Pitch & Putt Golf het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. Pitch & Putt Golf kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Pitch & Putt Golf heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
7.5 Het is niet toegestaan om voor of tijdens het Pitch & Putt Golf spel alcohol te nuttigen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Pitch & Putt Golf opereert dusdanig dat de veiligheid van de bezoekers gegarandeerd wordt. Wanneer Pitch & Putt Golf in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten, is Pitch & Putt Golf voor de daarvoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of Pitch & Putt Golf tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk Recht.
8.2 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Pitch & Putt Golf aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden.
8.3 Pitch & Putt Golf kan niet aansprakelijk worden gesteld als deelnemers zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten.
8.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven draagt.

Artikel 9 Klachten en Rechtsgeschillen
9.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, Pitch & Putt Golf in de gelegenheid is om het programma te verbeteren. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij Pitch & Putt Golf te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.
9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Pitch & Putt Golf en de opdrachtgever en deelnemer. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen komt te vervallen 1 jaar na geplande afloop van het arrangement.